LIFTSE @ SOCIALMEDIA
บริการของเรา

     สายงานบริการด้านลิฟท์ เราแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ บริการฉุกเฉิน 24 ชม. (Emergency Service) และบริการบำรุงรักษา (Maintenance Servcie) เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความพึงพอใจในสินค้าและบริการของเราสูงสุด


บริการซ่อมลิฟท์ฉุกเฉิน (EMERGENCY CALL SERVICE)

     - สายงาน Emergency call มีหน้าที่ในการเข้าซ่อมลิฟท์ มีการจัดเวรตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขกรณีลิฟท์เสียฉุกเฉิน ช่างเทคนิคทุกคนผ่านการฝึกอบรมการซ่อมลิฟท์ ตามหลักสูตร และตามคู่มือลิฟท์แต่ละยี่ห้อ บริษัทได้เน้นด้านการมีวินัยและความรับผิดชอบสูง โดยช่างทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมนั้นบริษัท มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

    - ฝึกอบรมให้มีความรู้เบื้องต้นในการซ่อม โดยเริ่มจากการศึกษาโครงสร้างลิฟท์ และการทำงานของลิฟท์

    - ฝึกทักษะความรู้เกี่ยวกับวงจรการทำงานของลิฟท์ โดยให้มีการฝึกอ่านแบบวงจรจาก Manual หรือแบบการซ่อมลิฟท์แต่ละรุ่น ศึกษาว่าระบบ Safety ของลิฟท์แต่ละรุ่นเป็นอย่างไร และมีการทำงานอย่างไร รวมถึงระบบต่างๆ จะมีความสัมพันธ์กันในระบบ Control การสั่งงานที่สัมพันธ์กันในโครงสร้างของระบบลิฟท์อย่างไรบ้าง

    - ฝึกทักษะทั่วไป โดยมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยเป็นการจำลองเหตุการณ์ และให้ช่างได้ฝึกแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตามความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม และนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

    - ฝึกจากการทำงานจริง โดยในขั้นแรกบริษัทจะให้ติดตามไปกับช่างที่มีประสบการณ์ Senior Technician เพื่อศึกษางานทดลองซ่อมจนกว่าจะเกิดความชำนาญ และความปลอดภัยต่อตนเองรวมถึงผู้ใช้งาน  เมื่อมีความสามารถในระดับหนึ่งแล้วจึงจะให้เริ่มปฏิบัติงานจริงในตำแหน่ง Junior Technician และมีการประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อปรับตำแหน่งความสามารถต่อไป โดยขั้นตอนต่างๆ จะมี Supervisor Technician เป็นผู้ควบคุมดูแล

บริการซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ (Maintenance)

      สายงาน maintenance จะมีช่างที่ทำหน้าที่ตรวจเช็คระบบลิฟท์ บริษัทได้จัดทำมาตรฐานการตรวจเช็คโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ANSI & ASME A17.1- A17.2, JIS A4301-A4302, EN81, BS5750, ISO 14001, ISO 9001:2000, TIS (ม.อ.ก.837-2531ANSI  เพื่อให้การตรวจเช็คเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่างซ่อมบำรุงลิฟท์นั้น จะมีความรู้ด้านการปรับแต่ง Adjust ระบบต่างๆ ของลิฟท์เพื่อให้ลิฟท์ทำงานได้ดี ลดปัญหาการเสีย และเป็นผู้แจ้งเตือนอุปกรณ์ภายในระบบที่ถึงคราว การเข้าตรวจเช็คสภาพลิฟท์ ได้จัดแบ่งการทำงานได้ดังนี้

     ด้วยเหตุที่อุปกรณ์ภายในระบบลิฟท์มีจำนวนมาก ดังนั้นการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์จึงได้แบ่งเป็น การตรวจเช็คตามระยะเวลาการใช้งาน เช่นมีการตรวจเช็คทำความสะอาด และปรับแต่งลิฟท์ทุก 1 เดือน ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในระบบลิฟท์ทุก 3 เดือน ตรวจเช็คจุดยึดต่างๆ ของโครงสร้างลิฟท์ทุก 6 เดือน เป็นต้น โดยการตรวจเช็คระบบลิฟท์นั้น บริษัทได้เน้นตรวจเช็ค และการแจ้งเตือนเพื่อทำการแก้ไข หรือเปลี่ยนอะไหล่ของลิฟท์ ก่อนที่ปัญหาจะเกิดหรือก่อนลิฟท์จะเสีย (Preventive Maintenance)
การตรวจเช็คจะแยกระบบลิฟท์เป็นส่วนเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบดังนี้

  • ระบบภายในห้องเครื่อง
  • อุปกรณ์ภายในบ่อลิฟท์
  • อุปกรณ์ตู้โดยสาร
  • อุปกรณ์หน้าชั้นชานพัก
  • อุปกรณ์ที่บ่อลิฟท์

     เรามีอะไหล่ลิฟท์และมอเตอร์ลิฟท์ หรือเกียร์เลส (Gearless) จำหน่ายอีกด้วย สนใจซื้ออะไหล่ลิฟท์ โทร. 02-501-1660
แบบฟอร์มรายงานการตรวจเช็คระบบลิฟท์ Preventive Maintenance Report (PMR.)
 
        แบบฟอร์มรายงานการตรวจเช็คระบบลิฟท์ ช่างซ่อมบำรุงลิฟท์จะเป็นผู้เขียนรายละเอียดการตรวจเช็ค พร้อมมีหมายเหตุกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของอุปกรณ์หรือระบบลิฟท์ เพื่อเสนอทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ต่อไป เอกสารนี้จะมีการลงชื่อช่างผู้เข้าตรวจเช็ค วันเวลาการเข้าเช็ค และมีเซ็นต์ตรวจรับงานจากผู้รับผิดชอบดูแลงานอาคาร โดยจะมีสำเนาให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานการตรวจเช็ค 1 ชุด
จำหน่ายลิฟท์
        
footer
© COPYRIGHT All Rights Reserved @2016 LIFTSE
บริษัท สุวรรณภูมิ เอเลเวเทอร์ จำกัด / Suvarnabhumi Elevator Co.,Ltd.
ที่อยู่ : 35/227 ซ. ร่วมสุข ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ : 02-501-1660, 081-634-3308   อีเมล์ : se.elevator@hotmail.com
ลิฟท์ SE
เกียร์ลิฟท์
Emergency Service